JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610

Úvod:

Elektrické spotřebiče připojené pohyblivým přívodem, které jsou určeny pro držení v ruce nebo kterých se při provozu můžeme dotknout podléhají revizím a kontrolám dle normy ČSN 33 1610. Jedná se o mnoho druhů spotřebičů. Pro Vaší lepší orientaci v této problematice uvádíme některé typy spotřebičů, které podléhají výše uvedeným revizím a kontrolám:

 • počítače, tiskárny, kopírky, faxy, skenery, monitory, elektronické psací stroje
 • nabíječky mobilních telefonů, fotoaparátů, notebooků atp.
 • elektrická topidla, mobilní klimatizační jednotky, ventilátory
 • kávovary, rychlovarné konvice, mikrovlné trouby, pračky, sušičky, myčky
 • vysavače, čistící stroje
 • lampy, rádia, zesilovače, televizory, detektory bankovek
 • bankomaty, výdejní automaty

Doporučujeme ustanovení normy ČSN 33 1610 nepodceňovat. Respektováním ustanovení této normy a pravidelným prováděním kontrol elektrických spotřebičů chráníte své zdraví i zdraví svých blízkých nebo kolegů... Tato norma řeší problematiku revizí elektrických spotřebičů používaných v pracovním procesu, umístěných ve veřejných prostorách nebo spotřebičů po opravě. Ustanovení této normy se nevztahuje na elektrická zařízení zdravotnická, dále na zařízení v hlubinných dolech a v prostorách s nebezbečím výbuchu.


Skupiny spotřebičů dle ČSN 33 1610:

 Skupina A  Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalším uživatelům
 Skupina B  Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělství, venkovní montáže)
 Skupina C  Spotřebiče používané při řemeslné a průmyslové činnosti ve vnitřních prostorách
 Skupina D  Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (kina, školy, hotely)
 Skupina E  Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Zařazení spotřebiče do určité skupiny má vliv na lhůty pro provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů. Předepsané lhůty normou ČSN 33 1610 uvádíme v následující tabulce:

 Skupina

 spotřebiče držené v ruce

 přenosné spotřebiče

 nepřenosné a připevněné spotřebiče

 kontrola

revize 

kontrola 

revize 

kontrola 

revize 

 A

 vždy před vydáním uživateli

 B

před použitím

1 x za 3 měsíce

 před použitím

1 x za 3 měsíce

před použitím

1 x za 6 měsíců

 C

před použitím

1 x za 6 měsíců

před použitím

1 x za 12 měsíců

před použitím

dle ČSN 331500

 D

1 x za týden

1 x za 12 měsíců

1 x za měsíc

1 x za 12 měsíců

1 x za 3 měsíce

dle ČSN 331500

 E

1 x za měsíc

1 x za 12 měsíců

1 x za 6 měsíců

1 x za 24 měsíců

1 x za 12 měsíců

dle ČSN 331500


Postupy při provádění kontrol elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610:

Rozah uvedených úkonů je orientační. U jednotlivých typů spotřebičů jsou prováděny odlišné úkony.

Prohlídka - provádí se:

 • kontrola držadel, krytů, ovládacích prvků
 • kontrola stavu pohyblivého přívodu
 • kontrola neoddělitelnosti pohyblivého přívodu od vidlice u spotřebičů třídy II. a III.
 • kontrola držáků čepiček uhlíků
 • kontrola průchodnosti větracích otvorů (zda nejsou zaprášené nebo jinak ucpané)

Zkoušení chodu stroje - provádí se:

 • kontrola funkce ovládacích prvků spotřebiče
 • kontrola chodu motoru, kontrola stavu komutátoru motoru (u spotřebičů vybavených motorem)
 • kontrola hlučnosti motoru (u spotřebičů vybavených motorem)

Doklad o kontrole obsahuje:

 • označení a název spotřebiče, inventární číslo, datum kontroly
 • výsledek kontroly (vyhovuje nebo nevyhovuje)
 • výsledek zkoušky chodu (vyhovuje nebo nevyhovuje)

Bude-li při kontrole zjištěna závada, musí být spotřebič vyřazen z provozu. Po opravě musí být spotřebič podroben revizi.


Postupy při provádění revizí elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1610:

Rozah uvedených úkonů je orientační. U jednotlivých typů spotřebičů jsou prováděny odlišné úkony.

Podrobná prohlídka - provádí se:

 • kontrola stavu elektrických svorek včetně dotažení svorek
 • kontrola plochých a trubkových násuvných spojů, kontrola pájených spojů
 • kontrola izolace vnitřních elektrických rozvodů spotřebičů
 • kontrola ovládacích prvků a spínačů
 • kontrola motorů včetně držáků kartáčů (nesmí být viditelné vady, nesmí být nadměrné zaprášení)
 • kontrola odrušovacích a spouštěcích kondenzátorů
 • kontrola topných částí včetně keramických dílů
 • kontrola přívodů (pohyblivých i pevných)

Měření odporu ochranného vodiče:

 • provádí se měření proudem 0,2 A ze zdroje 4 - 12 V
 • pro délku přívodního kabelu 5 bm nesmí vykazovat odpor ochranného vodiče vyšší hodnotu než 0,3 Ohmů
 • na každých dalších 7,5 bm délky přívodního kabelu se zvyšuje povolenýc odpor ochranného vodiče o 0,1 Ohmů

Měření izolačního odporu:

 • provádí se měření zkušebním stejnosměrným napětím 500 V
 • části spotřebiče, které by mohly být poškozeny, je nutno před měřením odpojit

Měření unikajícího proudu:

Spotřebiče třídy I.

 • měří se proud protékající ochraným vodičem, ten nesmí přesáhnout hodnotu 3,5 mA
 • u spotřebičů informační techniky držených v ruce nesmí proud překročit hranici 0,75 mA
 • u spotřebičů informační techniky vybavených varovným signálem informujícím o překročení povolené hodnoty unikajícího proudu se odpor kontroluje podle průřezu ochranného vodiče
 • pro tepelné spotřebiče o příkonu vyšším než 3,5 kW nesmí unikající proud překročit hodnotu 1 mA na 1,0 kW

Spotřebiče třídy II.

 • měří se dotykový proud na vodivých částech, ten nesmí přesáhnout 0,5 mA

Měření náhradního unikajícího proudu (měření na samostatném zdroji)

Požadované parametry zdroje:

 • nominální napětí v rozsahu hodnot 25 V - 250 V
 • je-li napětí nižší než nominální napětí spotřebiče, musí být naměřený proud přepočten na hodnotu nominálního napětí spotřebiče
 • při napětí nad 50 V nesmí zkratový proud překročit hodnotu 3,5 mA

Měření:

 • unikající proud nesmí překročit hodnotu 3,5 mA
 • pro tepelné spotřebiče o příkonu vyšším než 3,5 kW nesmí unikající proud překročit hodnotu 1 mA na 1,0 kW

Zkoušení chodu spotřebiče:

 • kontrola funkce ovládacích prvků spotřebiče
 • kontrola chodu motoru, kontrola stavu komutátoru motoru (u spotřebičů vybavených motorem)
 • kontrola hlučnosti motoru (u spotřebičů vybavených motorem)

Označení elektrického spotřebiče:

 • poškozená označení na ochranných krytech musí být obnovena tak, aby byla zachována čitelnost těchto označení

Doklad o revizi spotřebiče obsahuje:

 • označení a název spotřebiče, inventární číslo, datum kontroly
 • výsledek prohlídky (vyhovuje nebo nevyhovuje)
 • výsledek zkoušek a měření (vyhovuje nebo nevyhovuje)
 • výsledek zkoušky chodu (vyhovuje nebo nevyhovuje)
 • celkové hodnocení stavu spotřebiče (vyhovuje nebo nevyhovuje)
 • stanovení dalšího termínu pro provedení revize spotřebiče