JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Opravy fasád

Úvod:

Fasáda je vlastně tváří každého domu. Nově postavené domy mají "tvář" mladistvou, na starších objektech je stopa času většinou vidět. Pro zlepšení vzhledu některých starších objektů stačí pouhé vyčištění fasády tlakovou vodou od prachu a průmyslových exhalací. Jsou-li na fasádě patrné stavební poruchy, je nutné přistoupit k její opravě.

Nejčastější závady fasád:

 • poškozená štuková omítka, místy odpadávající od podkladu
 • poškozená jádrová omítka, místy odpadávající od podkladu (nejdříve se poškození projevuje v okolí říms, okapových svodů, na spodních částech balkonů a také na soklu)
 • zkorodované plechové prvky (oplechování říms a parapetů, okapové svody a žlaby)

Druhy stavebních oprav fasád:

Podle typu poškození fasády a dostupných finančních prostředků na opravu je nejdříve nutné zvolit druh opravy fasády, která bude provedena. Zvolení rozsahu a druhu opravy je z časového hlediska velmi individuální záležitostí. Při drobných poškozeních fasády v místě říms, parapetů a dalších extrémně namáhaných míst je vždy vhodné drobné závady co nejrychleji odstranit. Každá drobná závada totiž nastartuje degradaci fasády jako celku. Typickým příkladem je poškozené nebo prorezlé plechování římsy. Dostává-li se dešťová voda poškozeným plechováním římsy do omítky fasády, fasádu přímo narušuje. Vlhká omítka fasády eroduje podstatně rychleji než omítka suchá. V zimních měsících dochází ke mrznutí vlhkých omítek, které se pak trhají a drolí. Při zjištění drobných závad je vhodné realizovat lokální opravy. které nemusí vždy řešit estetiku fasády, ale především její funkčnost.

Preventivní prohlídka fasády:

Preventivní prohlídku, jejíchž účelem je včasné zjištění závad fasády, doporučujeme provádět nejlépe každé dva roky po zimě. V případě, že je při prohlídce zjištěna závada, doporučujeme jí ihned odstranit. Lokální opravy provádíme většinou horolezeckou technikou, což je mnohem levnější způsob, než provádět opravu z lešení.

Lokální oprava fasády:

Lokální oprava, jak již je patrno z názvu, řeší odstranění jasně ohraničených drobných závad fasády. Tento druh oprav provádíme především horolezeckou technikou nebo ze zdvihací plošiny. Typickým příkladem lokální opravy je výměna části oplechování říms nebo parapetů nebo oprava místně poškozené omítky (například v blízkosti říms, okenních parapetů, kotev okapových svodů a hromosvodů).

Havarijní oprava fasády:

Účelem havarijní opravy fasády je odstranění havarijního stavu fasády. Havarijní opravy fasády provádíme především horolezeckou technikou nebo ze zdvihací plošiny umístěné na nákladním automobilu. Typickým příkladem havarijní opravy je odstranění uvolněných omítek fasády, poškozených říms nebo uvolněných ozdobných prvků, které hrozí pádem na chodník nebo ulici. Po odstranění uvolněných částí fasády doporučujeme alepoň provedení ochrany zdiva fasády špricovým dvouvrstvým nástřikem, který zabrání na několik měsíců pronikání vlhkosti ze srážek do zdiva. Tato lhůta by měla postačovat pro navržení dalšího postupu opravy fasády.

Celková oprava fasády:

Je-li fasáda celkově ve špatné stavu, je nutné provést komplexní opravu. Tento druh opravy se provádí z lešení. Na provedení celkové opravy fasády musí být podána stavební ohláška, u historických budov se k opravě vyjadřuje i místně příslušný odbor památkové péče. Typický rozsah celkové opravy fasády je:

 • zhotovení dokumentace, podání stavební ohlášky, zajištění záboru veřejného prostranství
 • projednání opravy fasády historických objektů s místně příslušným odborem památkové péče
 • výstavba lešení
 • odstranění nesoudržných částí omítek
 • demontáž klempířských prvků, demontáž svodu hromosvodu
 • demontáž orientačních a popisných čísel objektu
 • oprava omítek, říms a ozdob fasády
 • povrchová oprava fasády (druh povrchu fasády je individuální záležitostí konkrétní fasády)
 • nátěr fasády fasádní barvou nebo aplikace probarvené omítky
 • úklidové práce, montáž klempířských prvků a svodů hromosvodu
 • demontáž lešení, vyčištění chodníků nebo travnatých ploch

Objednávky:

Máte-li zájem o jakoukoliv opravu Vaší fasády nebo o zhotovení předběžné cenové kalkulace, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo na telefonu 283 870 824. Obratem Vás bude kontaktovat některý z našich techniků a bude se plně věnovat Vaší zakázce.