JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Obchodní podmínky

Úvodem:

     Na této stránce uvádíme "Obchodní podmínky", které se týkají realizace výměny nebo instalace vodoměrů do bytových objektů. "Obchodní podmínky" jsou průběžně aktualizovány a vždy platí do vydání nové aktualizace. Datum poslední aktualizace "Obchodních podmínek" naleznete v zápatí tohoto článku. V případě, že máte vážný zájem o uzavření obchodního případu s naší firmou, ale některá z "Obchodních podmínek" je pro Vás nepřijatelná, kontaktujte nás prosím za účelem úpravy "Obchodních podmínek" pro Vaší konkrétní akci. Naše obchodní oddělení se Vám bude snažit vyhovět. Text "Obchodních podmínek" vznikl na základě zkušeností z realizace mnoha zakázek.


Obchodní podmínky:

 1. Není-li dohodnuto jinak, je zpracována cenová nabídka na realizaci zakázky způsobem, který předpokládá, že stávající příprava pro instalaci nebo výměnu vodoměrů je provedena technicky správným způsobem (vodoměry a vodoměrné šroubení jsou přístupné pro montážní práce běžným nářadím, vodoměrné šroubení je snadno rozebiratelné, rozteč přípravy pro vodoměr je 112 mm).
 2. Je-li objednateli znám nevyhovující stav přípravy pro vodoměry, je toto povinen zhotoviteli oznámit před zpracováním cenové nabídky. Zhotovil před zhotovením cenové nabídky provede za účasti objednatele prohlídku instalací a přípravy pro vodoměry v objednatelem zpřístupněných prostorách. Z informacích zjištěných při prohlídce bude vycházet cenová nabídka.
 3. V případě realizace zakázky v hodnotě nad 10.000 Kč bez DPH požadujeme uzavření "Smlouvy o dílo", u zakázek pod 10.000 Kč bez DPH postačuje Vaše objednávka.
 4. Není-li dohodnuto jinak, zajišťuje doručení informace o termínu provedení výměny nebo instalace vodoměrů uživatelům bytů objednatel.
 5. Na realizaci zakázky nepožadujeme poskytnutí zálohy.
 6. Při realizaci zakázky požadujeme možnost částečné fakturace v rozsahu již realizovaných dodávek a prací, podkladem pro fakturaci jsou protokoly o provedení výměny nebo instalace vodoměrů (fakturujeme přesně takový rozsah prací, který jsme realizovali).
 7. Standardní splatnost dílčích faktur (daňových dokladů) je sedm kalendářních dní od zaslání faktury a protokolů o montáži vodoměrů objednateli. Zasláním se rozumí zaslání faktury a protokolů o instalaci vodoměrů objednateli na e-mail uvedený ve smlouvě nebo objednávce na straně objednavatele. Samozřejmostí je, že originál faktury spolu s razítkem a kopiemi protokolů o výměně vodoměrů zasíláme na základě vyžádání poštou na adresu objednatele. Důvodem pro zasílání faktur e-mailem je velmi časté prodlení mezi odesláním faktury z naší firmy a přijetím faktury poštou objednatelem. Mnohdy objednatel fakturu převezme až po lhůtě splatnosti.
 8. Při vlastní realizaci prací provádíme instalaci nebo výměnu vodoměrů ve předem stanoveném termínu. Tento termín je většinou stanoven na pracovní dny kromě pátků od cca 14.00 do 18.00 hod.
 9. Nebudou-li v dohodnutém termínu zpřístupněny prostory, ve kterých probíhá výměna vodoměrů, bude stanoven náhradní termín pro dodatečnou instalaci (výměnu) vodoměrů. Za každý náhradní termín bude doúčtována doprava dle aktuálního ceníku. Cena za dodávku materiálu a provedení prací se nemění.
 10. Zhotovitel poskytuje na dodaný materiál a služby záruku. Jednotlivé záruční lhůty naleznete zde:
  1. vodoměr Kaden S050, S055, S060, S065 ... TUV 4 roky, SV 6 let
  2. vodoměr Bonega (veškeré typy) ... TUV 4 roky, SV 6 let
  3. modul vysílače pro dálkový odečet Bonega ... 2 roky elektronická část, 12 let baterie
  4. vodoměr Enbra (veškeré typy) ... TUV 4 roky, SV 6 let
  5. modul vysílače pro dálkový odečet Enbra ... 3 roky
  6. plomba plastová ... 2 roky
  7. těsnění ... 2 roky
  8. zpětná klapka ... 2 roky
  9. montážní práce ... 2 roky
 11. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vodoměrů. Závada se také nevztahuje na poškození vodoměrů nebo zpětné klapky nečistotami obsaženými v měřené vodě. Zdrojem nečistot můžou být minerální sedimenty nebo rez pocházející z ocelového potrubí. Nejčastěji se nečistoty do domovního rozvodu dostanou například při havárii vodovodního řádu mimo dům. Proto doporučujeme všem zákazníkům provedení dodatečné montáže filtru jemných částic na přívod do domu. Tento filtr se osazuje za vodoměrnou soustavu umístěnou na vstupním potrubí do objektu. Nečistoty proudící měřenou vodou ve velkém množství mohou ovlivnit přesnost měření spotřebované vody vodoměrem (vodoměr se zbrzdí nebo zastaví) nebo mohou vyvolat zvukové projevy u zpětných klapek (pískání, vrčení). Na tyto závady se záruka nevztahuje.
 12. V případě reklamace vodoměru postupujeme zde uvedeným způsobem. Po přijetí reklamace reklamovaný vodoměr demontujeme. Na místo reklamovaného vodoměru osadíme nový vodoměr shodné značky a typu jako je demontovaný vodoměr. Vyplníme protokol o provedení výměny a necháme tento protokol podepsat uživatele bytu. Na protokolu jsou samozřejmě uvedeny typy vodoměrů, výrobní čísla a stavy. Reklamovaný vodoměr zašleme do zkušebny za účelem ověření přesnosti měření. Bude-li vodoměr vykazovat záruční vady, je tímto reklamace uznaná a vyřízená. Bude-li zjištěno, že je reklamovaný vodoměr v pořádku, bude naše firma zákazníkovi účtovat náklady spojené s výměnou vodoměru a odesláním vodoměru na ověřovací zkoušku. Obdobně zákazníkovi účtujeme veškeré náklady v případě, že je na zkušebně zjištěno poškození vodoměru mechanickými nečistotami vody (v tomto případě nejde o záruční vadu).